fbpx

Játékszabályzat

 

Nightmare in Budapest NYEREMÉNYJÁTÉK

SZABÁLYZAT Leírás és részvételi feltételek

1. Általános rendelkezések:

Nightmare in Budapest Nyereményjáték (továbbiakban: ,,Nyereményjáték’) szervezője a Horror túra Kft. (1072 Budapest, Rákóczi út 30.) (továbbiakban „Szervező”). A Nyereményjáték lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező látja el.

2. Nyereményjáték folyamat és részvételi feltételek

A Szervező, az Nightmare in Budapest Facebook oldalon (https://www.facebook.com/nightmareinbudapest) nyereményjátékot hirdet az alábbi meghatározott játékszabályok alapján. A Szervező Facebook oldalán közzétett Nyereményjáték ideje alatt a felhasználók a Szervező által közzétett játékra felhívó bejegyzés alatt az aktuális bejegyzésben megjelölt módon jelentkezhetnek a játékban való részvételre. A nyereményjáték az aktuális bejegyzés időtartam alatt tart. A nyereményjáték végén a Szervező véletlenszerűen kisorsol a hozzászólók közül a bejegyzésben meghatározott számú nyertest. A nyertes/nyertesek a bejegyzésben meghatározott nyereményt nyerik meg. Részvételi feltételek: A nyereményjátékban csak valós adatokkal regisztrált Facebook profillal rendelkezező, 18 éven felüli magánszemélyek vehetnek részt. A játékban való részvétel feltétele a 2. pontban meghatározott promóciós folyamatban foglalt feladatok teljesítése, valamint jelen játékszabályzat elfogadása és betartsa.

3. Kizárások

A Nyereményjátékban nem vehetnek részt a Szervező cég vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk.685. b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói; a Szervező cég megbízásból a nyereményjáték és lebonyolításában közreműködő személyek és cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai (továbbiakban „Lebonyolító”), valamint, ezen személyeknek a Ptk. 685. b)pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot akár a nyereményjáték időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetésről szóló értesítést a szervező közzéteszi a Nightmare in Budapest Facebook oldalon. A játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. A NyereményjátékkaI kapcsolatos bármilyen kérdéssel vagy panasszal kapcsolatban a Nightmare in Budapest Facebook oldalon nyújtunk felvilágosítást. A Nyereményjátékon való részvétel önkéntes és ingyenes, a részvételtől a promóció teljes időtartama alatt lehetőség van visszalépni. A részvétel a jelen hivatalos szabályzat és Adatvédelmi nyilatkozat automatikus elfogadását jelenti.

4. A játék időtartama

A nyereményjáték a bejegyzésben meghatározott időtartam alatt tart.

5. A nyertes kiválasztása

A nyereményjáték végén az Horror túra Kft. véletlenszerűn kisorsolja a nyertest a hozzászólók közül. A nyertest a bejegyzésben meghatározott napon sorolja ki a Horror túra Kft. Az eredményhirdetést követően a nyertesnek jelentkeznie kell üzenetben, az ezt következő 3 munkanapon belül. Ha ezen időtartamban nem jelentkezik a nyertes, helyette új nyertes kerül kiválasztásra.

6. A nyeremények átvételnek feltételei

A megnyert nyeremény másra át nem ruházható és készpénzre át nem váltható. A nyertes a Facebookon keresztül kell felvegye a kapcsolatot a Nightmare in Budapest Facebook oldallal. A Szervező nem vállal felelősséget a Pályázó által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott károkért, illetve következményekért.

7. Nyereményekkel kapcsolatos díjfizetések

A jelen promócióban részt vevő játékost a nyereménnyel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetsi és/vagy illeték-fizetési kötelezettség, ezeket a Szervező viseli. A nyeremények felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások a nyertes játékost terhelik.

8. Adatkezelés

A játék adatfeldolgozója a Lebonyolítója a Horror túra Kft. A promócióban részt vevő személy, az általa közölt tartalom feltöltésével elismeri és elfogadja, hogy a Promóció során történő adatkezelés célját megértette. Ezzel egyidejűleg kifejezett és önkéntes hozzájárulást adja ahhoz, hogy az általa megadott vagy elérhetővé vált adatait a Szervező díjmentesen nyilvántartásba vegye és a jelen nyereményjáték lebonyolítása és dokumentálása céljából a jövőben is díjmentesen kezelje, egyéb, a Szervező által szervezett nyereményjáték során újból felhasználhassa a mindenkor hatályos adatvédelmi törvény rendelkezéseinek megfelelően. Az adatkezelés jogalapja tehát az érintett hozzájárulása. Amennyiben az adott felhasználó a nyertesek táborba esik, úgy a nyeremény átvételnek feltétele a teljes nevének, e-mail címének, esetlegesen telefonszámának a Lebonyolító részére való rendelkezésre bocsátása. A játékosok által a Nightmare in Budapest Facebook oldalán megosztott tartalmat a Szervező marketing célokra felhasználhatja. A játékosok személyes adatait a Szervező, illetve a Lebonyolító további harmadik személyeknek nem adja tovább. A Szervező, illetve a Lebonyolító kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv-ben foglaltaknak megfelelően kezeli. A játékban a személyes adatkezeléssel érintett résztvevők az adatkezelőktől bármikor tájékoztatást kérhetnek személyes adataik kezeléséről, továbbá kérhetik személyes adataik helyesbítését. Az adatkezelés időtartama a pályázat leadásával kezdődik és addig tart, amíg az adatkezeléssel érintett az adatok törlését az adatkezelőtől nem kéri. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A játékszabály a magyar jogszabályok figyelembevételével került kialakításra. A Szervező a Játékos adatait harmadik félnek nem adja át, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket. A játékos személyes adataihoz az adatkezelő és alkalmazottai, alvállalkozói, megbízottjai —ideértve az adatfeldolgozó Horror túra Kft-t — férhetnek hozzá, akik az adatkezelővel azonos adatvédelmi és titoktartási kötelezettség teljesítésére kötelesek. A játékkal kapcsolatban további felvilágosítás a Nightmare in Budapest Facebook oldalán kérhető.

9. Felelősség kizárása

A Nyereményjáték szervezésben résztvevő cég nem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a Promócióhoz kapcsolódó költségek, károk és veszteségek megtérítését. Amennyiben a játékos jogosulatlanul nevez bármilyen tartalmat, a Szervező kizárja a Promócióból. Szervező, illetve a Szervező Megbízottja nem vállal semmilyen felelősséget a jogosulatlanul nevezett tartalmakért, tévesen megadott adatokért. A Promóció szervezésben résztvevő cég, valamint vezető tisztségviselői, alkalmazottai a nyereménytárgyak hibáiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárást a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. Amennyiben a nyertes Játékos a nyereményt nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtőtől/Szervező Megbízottjaitól nem követelheti. A résztvevők adatait nem a Facebook kezeli, a Nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, nem hagyta jóvá, illetőleg nem kezeli, azzal összefüggésbe nem hozható. A Nyereményjátékkal kapcsolatban a játékosok vagy más Facebook felhasználók magatartásáért a szervezők semmilyen formában nem felelnek. Szervezők fenntartják a jogot, hogy a jogszabálysértő
vagy etikai szempontból elfogadhatatlan felhasználói megnyilvánulásokat indoklás nélkül moderálják. A Szervező nem vállal felelősséget a résztvevő által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért. A Szervező nem vállal felelősséget a technikai hibákból eredő problémákért. A játékosok feltöltött tartalmaikkal a jelen játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják.

Horror túra Kft. Szervező
Budapest, 2020.